Πολιτικές Ποιότητας και Περιβάλλοντος

ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”

GET IN TOUCH

Στα ακόλουθα έντυπα περιγράφεται η Πολιτική για την Ποιότητα και η Πολιτική για το Περιβάλλον που εφαρμόζει η “ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.” στο πλαίσιο των προτύπων ISO 9001:2015 και 14001:2015.