ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

Υδραυλικές και στατικές μελέτες

Μελέτες διαχείρισης έργων

Η Ανώνυμη Τεχνική Μελετητική Εταιρεία με τίτλο “ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.” ιδρύθηκε στο τέλος του έτους 1999. Κύριος τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας είναι αυτός των μελετών έργων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και κατ’ εξοχή σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

ΔΙΚΤΥΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ